790.home_vit.50x52.png

För dig & din familj

771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

 

Förälder, make/maka, sambo, arbetsgivare, husägare, företagare, anställd. Vilka roller har du? Och hur skulle du påverkas om olyckan är framme? Har du råd att bli sjuk? Hur skulle din familj drabbas ekonomiskt om du skulle bli sjuk eller avlida?

 

Frågor som inte är roliga, men viktiga att ställa. Vi har gjort det enkelt för dig; som medlem i Sveriges Frisörföretagare har du möjlighet att teckna ett specialanpassat försäkringsskydd.

 

779.Onlineteckning.348x.png

Personförsäkringar

 

Här nedan kan du läsa om de personförsäkringar som finns att teckna för dig som medlem. 
Till höger under "Företagarpaketet" visar vi på hur ett
bra försäkringssjydd bör se ut

 

ssdfsdfsfsfsfdsfs

Livförsäkringen kan bland annat tjäna som efterlevandeskydd till familjen, kompanjon- eller nyckelmanna-försäkring alternativt som en ekonomisk säkerhet.

Livförsäkringen betalas ut vid dödsfall före fyllda 70 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

Följande förmånstagarförordnande gäller om inte annat anges; I första hand make/maka/registrerad partner eller sambo, eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar.

 • Försäkringen går att överlåta till ex. kompanjon.
 • 10 pbb ingår i Grundskyddet och går att utöka till max 50 prisbasbelopp. (2.325.000 kr)

Försäkringen utbetalas om du varaktigt (30 av 36 månader) blir arbetsoförmögen alternativt får sjukersättning, till minst 50 %. Avtrappning sker från 45 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år.

 • 10 pbb ingår i Grundskyddet och går att utöka till max 20 prisbasbelopp. (930.000 kr)

Försäkringsbeloppet på 30.000 kr utbetalas om du varit 100 % sjukskriven under 6 månader. Rehabiliteringskapitalet upphör vid utgången av den månad du uppnår 60 år. Ersättningen kan endast utbetalas en gång. 

 • 30 000 kr ingår i Grundskyddet och kan ej utökas.

Om du skulle drabbas av någon av cancerdiagnoserna som finns uppräknade i villkoret utbetals 1 prisbasbelopp (46 000 kr). Cancerförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 60 år. Ersättningen kan endast utbetalas en gång.

 • 1 pbb ingår i Grundskyddet och kan ej utökas.

Vår Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt!
Den hjälper dig med följderna av olyckan, till exempel kostnader för sjukvård och resor. Om din skada blir långvarig får du dessutom ersättning för förlorad inkomst och invaliditetsersättning vid bestående besvär. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

 

 • 30 pbb ingår i Grundskyddet och går att utökas till max 50 prisbasbelopp. (2.325.000 kr)
 • Utöka Olycksfallsförsäkringen att även gälla sjukdom genom att teckna detta tillägg.

 

Dubbel ersättning vid handskada!
Olycksfallsförsäkringen ger dig dubbel ersättning vid bestående skada på dina händer.

 

Före fyllda 70 år lämnas ersättning för:

 • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för vanprydande ärr)
 • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr
 • Kostnadsersättning: Läke-, tandskade-, resekostnader
 • Merkostnader: Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra
  personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp
 • Inkomstbortfall: Ersätter inkomstbortfall mellan dag 29 till 90 upp till 100 % av lön upp till 7,5 prisbasbelopp
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp
 • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar
 • Dödsfall: 2 prisbasbelopp
 
Definition av begreppet olycksfall

En olycksfallsskada är den kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för, genom en plötslig, ofrivillig händelse. Händelsen ska vara oförutsedd och inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar.

 
Avtrappning från fyllda 46 år

Medicinsk invaliditet 2,5 procent enheter per år.
Ekonomisk invaliditet 5 procentenheter per år.
Olycksfallsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

Utöka din Olycksfallsförsäkring med Sjuktillägget, så får du en Sjuk- & Olycksfallsförsäkring. Då lämnas också ersättning för invaliditet orsakat av sjukdom.

 

Definition av begreppet sjukdom

Med sjukdom avses en, under försäkringstiden, konstaterad försämring av hälsotillståndet, fysisk eller psykisk, som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen konstaterades av läkare.

Sjuktillägget upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år.

Inträde måste ske före 60 års ålder.
Blir du sjuk får du ersättning från Försäkringskassan efter vald karenstid (vanligtvis 7 dagar för egenföretagare). Maximal ersättning som utbetalas är ca 80 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 31.000 kr/mån år 2019). Skulle du få sjukersättning (före detta förtidspension) sjunker ersättningen till 64 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 31.000 kr/mån år 2019).


Sjukinkomstförsäkringen som du kan teckna via ditt medlemskap innebär att ersättningen från Försäkringskassan kompletteras med en försäkring som gör att du kommer upp i samma inkomst du hade innan du blev sjuk.

Försäkringen har endast 30 dagars karens! (90 dagar kan också väljas). Försäkringen gäller under tiden som du är sjukskriven, dock längst till utgången av den månad du uppnår 70 år år (efter fyllda 65 år är maximal utbetalningstid 2 x 180 dagar, försäkringen upphör när du får ålderspension). Försäkringen är beroende av vilken inkomst du har. För pris, kontakta Söderberg & Partners.

Intäkterna slutar direkt om du är borta från jobbet, men inte utgifterna. Företaget får snabbt problem, intäkterna sjunker medan kostnader som t ex hyror, bokförings- och försäkringskostnader, el- och teleavgifter, räntor, leasingavgifter med mera fortfarande måste betalas. Det finns en stor risk att företaget hamnar i ekonomisk kris.

Den här försäkringen täcker rörelsens kostnader om du som försäkrad blir sjuk eller skulle avlida.
På så sätt skyddar den både din egen och företagets ekonomi!

Ersättning lämnas redan efter 14 dagars karens (30 dagar kan väljas), och pågår tills du blir frisk, dock längst i 12 månader. Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid och då utbetalas hela beloppet med avdrag för eventuell redan utbetald ersättning.

Ersättning kan även lämnas om du av Försäkringskassan skulle du bedömas vara oförmögen att utföra ditt vanliga arbete p.g.a. sjukdom eller olycksfall, och därför blir arbetslös helt eller delvis (utförsäkrad). Ersättning lämnas tills du avvecklat ditt företag eller hela ansvarstiden (12 månader) utnyttjats.

Om du har nyttjat försäkringen fullt ut, ersätter försäkringen enbart olycksfall samt åkommor som klassas som Kritisk sjukdom (se villkor). Detta gäller i en 5-års period.

Avbrottsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år. Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/ diagnoser (se villkor).

Kan tecknas av; företagare, medförsäkrad, anställd, barn. Inträde måste ske före 60 år, och gäller livsvarigt.

Har du råd att vara borta från jobbet? Den här försäkringen ger dig snabb tillgång till vård vilket innebär att du snabbare kan återgå till arbetet. Ett annat stort plus är givetvis att snabb vård innebär minskat lidande!

Försäkringen ger dig dygnet runt, tillgång till kvalificerad sjukvård och rådgivning inom hela Norden. Försäkringen har ett servicemål, vilket innebär att du får träffa en läkare inom 4 arbetsdagar. Krävs operation sker denna inom 20 dagar (operationsgaranti).

Kan tecknas Med Remisskrav eller 700 kr i självrisk.

 

Självrisk. Blir du sjuk kontaktar du vårdplaneringen. De hjälper dig att boka tid för den vård du behöver. Du betalar en självrisk på 700 kr. Från andra skadan under samma försäkringsår utgår en utökad självrisk på 1 000 kr/ försäkringsår. Den förhöjda självrisken kvarstår försäkringsåret ut för att nästkommande försäkringsår åter sättas ned till 700 kr.

 

Med remisskrav. Blir du sjuk kontaktar du din vårdcentral för primärvård. Om dina besvär kräver remiss till specialistläkare (ortoped, kirurg m.m.) be då att få kopia på din remiss och journal. Kontakta därefter vårdplaneringen som hjälper dig att boka tid för vård.

 

Observera. Försäkringen gäller inte för någon befintlig åkomma, här avses åkomma som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av två år.

Försäkringen gäller med obegränsad ansvarstid samt ersätter upp till 2 miljoner kronor per år.

På egen begäran kan Vårdförsäkring barn ändras till Vårdförsäkring vuxen samt Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall ändras till Sjuk- & Olycksfallsförsäkring vuxen.
Detta kan göras utan hälsoprövning med oförändrat försäkringsbelopp senast i direkt anslutning vid utgången av det året barnet fyller 25 år, och tidigast från 16 års ålder.

 • Premien gäller samtliga barn. 
 • Kan endast tecknas om företagaren/anställde har gällande försäkring via medlemsförsäkringarna.
   

Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall

Om ditt barn skulle bli handikappad på grund av ett olycksfall eller sjukdom förändras förutsättningarna framåt i livet. Samhällets skyddsnät är begränsat när barn blir handikappade.

Vår Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall kan inte förhindra skadan, men kan dämpa det ekonomiska lidandet.

Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för;

 • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning förvanprydande ärr).
 • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
 • Graviditetsförsäkring gäller från vecka 26.
 • Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.
 • Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp.
 • Kostnader vid sjukhusvistelse: Ersätter med 0,75 % av prisbasbelopp från första dagen. Utbetalas i 365 dagar.
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp.
 • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
 • Dödsfall: 2 prisbasbelopp.

Vid sjukdom lämnas ersättning för;

 • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för vanprydande ärr). Definition olycksfall och sjukdom är samma som för vuxen.

Vårdförsäkring barn

Samma omfattning som Vårdförsäkring vuxen.
Försäkringen kan tecknas med 500 kr i självrisk alternativt med remiss krav.

Företagarpaketet

 

Då vi vet att många tycker att försäkringar är tråkiga
och krångliga, har vi samlat flera försäkringar till ett
"Företagarpaket". Detta för att det ska bli enkelt för dig
att få ett bra försäkringsskydd.

 

Detta ingår i Företagarpaketet:

 • Livförsäkring 10 pbb
 • Omställningskapital 10 pbb
 • Rehabkapital 30 000 kr
 • Cancerförsäkring 1 pbb
 • Olycksfallsförsäkring 30 pbb

 

Läs mer om försäkringarna i kolumnen till vänster.

Försäkringen ger dig extra ersättning på din lön redan efter 30 dagars karens!

 

Läs mer om försäkringen i kolumnen till vänster.

Försäkringen täcker rörelsens kostnader om du som försäkrad blir sjuk eller skulle avlida.

Välj på 14 eller 30 dagars karens.

 

Läs mer om försäkringen i kolumnen till vänster.

Har du råd att vara borta från jobbet? Den här försäkringen ger dig snabb tillgång till vård vilket innebär att du snabbare kan återgå till arbetet. Ett annat stort plus är givetvis att snabb vård innebär minskat lidande! 

 

Läs mer om försäkringen i kolumnen till vänster.

786.Kombinationserbjudande.543x.png

Bra och viktig information 

 

asdasdasdasdffffffffffddasdasdasd asdasdasdasd asdasdasd asdasadasd adadadad adadadaa adadadad aadadadadadad adadddergtretert werwerwrrtfddsdadasdasdasdasdydd.

 

Dewertyhujklvgbnmt: