790.home_vit.50x52.png

 

För dig & din familj

771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

 

Förälder, make/maka, sambo, arbetsgivare, husägare, företagare, anställd. Vilka roller har du? Hur skulle du påverkas om olyckan är framme? Har du råd att vara sjuk? Hur skulle din familj drabbas ekonomiskt om du skulle bli sjuk eller avlida?

 

Frågor som inte är roliga, men viktiga att ställa. Vi har gjort det enkelt för dig; som medlem i Sveriges Frisörföretagare har du möjlighet att teckna ett specialanpassat försäkringsskydd.

 

779.Onlineteckning.348x.png

Kombinationserbjudande!

Tecknar du både Vårdförsäkring och Avbrottsförsäkring via medlemsförsäkringarna får du 20 % rabatt på Avbrottspremien.

 

Företagarpaketet

Då vi vet att många tycker att försäkringar är tråkiga
och krångliga, har vi samlat flera försäkringar till ett
"Företagarpaket". Detta för att det ska bli enkelt för dig
att få ett bra försäkringsskydd.

Klicka på nedan och läs mer.

 • Livförsäkring 10 pbb
 • Omställningskapital 10 pbb
 • Rehabkapital 30 000 kr
 • Cancerförsäkring 1 pbb
 • Olycksfallsförsäkring 30 pbb

 

Läs mer om försäkringarna under Personförsäkringar.

Försäkringen ger dig extra ersättning på din lön redan efter 30 dagars karens!

 

Läs mer om försäkringen under Personförsäkringar.

Försäkringen täcker rörelsens kostnader om du som försäkrad blir sjuk eller skulle avlida.

Välj på 14 eller 30 dagars karens.

 

Läs mer om försäkringen under Personförsäkringar.

Har du råd att vara borta från jobbet?
Den här försäkringen ger dig snabb tillgång till vård vilket innebär att du snabbare kan återgå till arbetet. Ett annat stort plus är givetvis att snabb vård innebär minskat lidande! 

Från 2020-04-01 är försäkringen även utökad med Cancerstöd.

 

Läs mer om försäkringen i under Personförsäkringar.

Personförsäkringar

Här nedan kan du läsa om de personförsäkringar
som finns att teckna för dig som medlem. 
Under "Företagarpaketet" visar vi på hur ett bra försäkringsskydd bör se ut.

Klicka på nedan och läs mer.

Intäkterna slutar direkt om du är borta från jobbet, men inte utgifterna. Företaget får snabbt problem, intäkterna sjunker medan kostnader som t ex hyror, bokförings- och försäkringskostnader, el- och teleavgifter, räntor, leasingavgifter med mera fortfarande måste betalas. Det finns en stor risk att företaget hamnar i ekonomisk kris.

Den här försäkringen täcker rörelsens kostnader om du som försäkrad blir sjuk eller skulle avlida.
På så sätt skyddar den både din egen och företagets ekonomi!

 

14 eller 30 dagars karens
Ersättning lämnas redan efter 14 dagars karens (30 dagar kan väljas), och pågår tills du blir frisk, dock längst i 12 månader. Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid och då utbetalas hela beloppet med avdrag för eventuell redan utbetald ersättning.

Ersättning kan även lämnas om du av Försäkringskassan skulle du bedömas vara oförmögen att utföra ditt vanliga arbete p.g.a. sjukdom eller olycksfall, och därför blir arbetslös helt eller delvis (utförsäkrad). Ersättning lämnas tills du avvecklat ditt företag eller hela ansvarstiden (12 månader) utnyttjats.
 

Efter fullt nyttjad försäkring
Om du har nyttjat försäkringen fullt ut, ersätter försäkringen enbart olycksfall samt åkommor som klassas som Kritisk sjukdom (se villkor). Detta gäller i en 5-års period.

 

Avbrottsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år. Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/ diagnoser (se villkor).

Inträde måste ske före 60 års ålder.
Blir du sjuk får du ersättning från Försäkringskassan efter vald karenstid (vanligtvis 7 dagar för egenföretagare). Maximal ersättning som utbetalas är ca 80 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 31.533 kr/mån år 2020). Skulle du få sjukersättning (före detta förtidspension) sjunker ersättningen till 64 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 31.533 kr/mån år 2020).


Sjukinkomstförsäkringen som du kan teckna via ditt medlemskap innebär att ersättningen från Försäkringskassan kompletteras med en försäkring som gör att du kommer upp i samma inkomst du hade innan du blev sjuk.

Endast 30 dagars karens!
Försäkringen har endast 30 dagars karens! (90 dagar kan också väljas). Försäkringen gäller under tiden som du är sjukskriven, dock längst till utgången av den månad du uppnår 70 år år (efter fyllda 65 år är maximal utbetalningstid 2 x 180 dagar, försäkringen upphör när du får ålderspension).

Försäkringen är beroende av vilken inkomst du har. För pris, kontakta Söderberg & Partners.

Kan tecknas av; företagare, medförsäkrad, anställd, barn. Inträde måste ske före 60 år, och gäller livsvarigt, cancerstödet upphör vid 67 år.
 

Har du råd att vara borta från jobbet?
Den här försäkringen ger dig snabb tillgång till vård vilket innebär att du snabbare kan återgå till arbetet. Ett annat stort plus är givetvis att snabb vård innebär minskat lidande!

Försäkringen ger dig dygnet runt, tillgång till kvalificerad sjukvård och rådgivning inom hela Norden. Försäkringen har ett servicemål, vilket innebär att du får träffa en läkare inom 4 arbetsdagar. Krävs operation sker denna inom 20 dagar (operationsgaranti).

 

Cancerstöd - Nytt från 2020-04-01

Eftersom cancer har ökat så dramatiskt i Sverige de senaste åren så har Vårdförsäkring Vuxen och Vårdförsäkring Barn utökats med ett cancerstöd.
För mer information, klicka HÄR


Teckna med med remisskrav eller självrisk

Med Självrisk

Blir du sjuk kontaktar du vårdplaneringen. De hjälper dig att boka tid för den vård du behöver.

 • Du betalar en självrisk på 700 kr (från andra skadan under samma försäkringsår utgår en utökad självrisk på 1 000 kr/ försäkringsår. Den förhöjda självrisken kvarstår försäkringsåret ut för att nästkommande försäkringsår åter sättas ned till 700 kr).
   
 • Du betalar din självrisk på 1 500 kr om du valt detta alternativ.
Med remisskrav

Blir du sjuk kontaktar du din vårdcentral för primärvård. Om dina besvär kräver remiss till specialistläkare (ortoped, kirurg m.m.) be då att få kopia på din remiss och journal. Kontakta därefter vårdplaneringen som hjälper dig att boka tid för vård.

Övrig information

Hur gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt och kan tecknas med eller utan remisskrav, 700 kr, 1 500 kr i självrisk.

Försäkringen gäller inte för någon befintlig åkomma, varmed avses åkomma som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av två år närmast före det att ersättningsanspråk framställs p.g.a. sjukdomen eller besväret.

Vad ersätter försäkringen?
 • Försäkringen lämna ersättning för operation, vård och behandling inom Norden på grund av en olycksfallsskada eller sjukdom. Observera att vården skall ha anvisats eller accepterats av försäkringsgivarens vårdplanering för att ersättning ska betalas ut. Detta gäller första besöket och ev. återbesök. Du skall vid skada samt all fortsatt vård kontakta försäkringsgivarens vårdplanering. Telefonnumret finns på ditt försäkringsbevis.
 • Försäkringen ger den försäkrade rätt till sjukvårdsrådgivning dygnet runt samt vårdplanering av legitimerade sjuksköterskor per telefon 08:00 – 17:00. Sjukvårdsförsäkringen är till för planerad vård dvs försäkringen lämnar inte ersättning för akuta skador. För försäkring med krav om remiss gäller ovanstående endast efter att försäkringsgivaren mottagit denna samt bekräftat och godkänt behandling. Sjukvårdsrådgivning lämnas även till den försäkrades hemmavarande barn.
 • Resor och logi
 • Hjälpmedel
 • Annan behandling (naprapat, kiropraktor och osteopat)
 • Rekonstruktiv kirurgi och cancer behandling

Försäkringen har obegränsad ansvarstid fram till 66 årsdagen, därefter är ansvarstiden 5 år. Om försäkring tecknad av arbetsgivare eller organisation lämnas obetald under pågående skadefall är ansvarstiden 1 år. Flera skadefall med medicinskt samband räknas som samma skadefall.

 

Försäkringen gäller med obegränsad ansvarstid samt ersätter upp till 2 miljoner kronor per år. För cancertillägget är ansvarstid per skada är 24 månader efter avslutad akut behandlingstid.

Försäkringen gäller inte för någon  befintlig åkomma, här avses åkomma som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av två år.

 

För fler begränsningar, se Förköpsinformation

Detta omfattar inte försäkringen
 • förebyggande vård
 • vård och behandling av diagnostiserad kronisk sjukdom/skada eller en icke behandlingsbar sjukdom/skada, som kräver livslång behandling,
 • kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av försäkringsgivaren,
 • överviktsoperationer samt följder därav,
 • veneriska sjukdomar,
 • AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv ,
 • missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner, (Dock ersätts missbruksvård vid ett (1) behandlingstillfälle),
 • avsiktligt självförvållad kroppsskada,
 • födelsekontroll, inklusive sterilisering
 • framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad,
 • graviditet, födsel och efterbehandling,
 • varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, födsel, för- och efterbehandling av barnet/barnen samt behandling av symtom och följder därav,
 • alla former av experimentell vård,
 • vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling
 • bland annat uppehåll på vårdhem, åldringsvård, hospice, senil demens,
 • behandling av sexuell dysfunktion,
 • tandvård och tandkirurgiska operationer inkl. bettskena oavsett orsak,
 • snarkproblem såvida inte sömnapné är diagnostiserad
 • behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder,
 • läkarintyg,
 • hälsointyg,
 • behandling av sjukdomar under militärtjänst,
 • behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer,
 • epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter,
 • sjukdom som omfattas av smittskyddslagen eller följder därav,
 • logoped,
 • ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit, och inte till försäkringsgivarens vårdplanering/vårdgivaren avbokad senast 24 timmar innan behandlingstid. Kostnaden debiteras den försäkrade,
 • professionell sport,
 • organtransplantation,
 • konvalescens,
 • förebyggande hälsokontroller,
 • permanenta medicinska hjälpmedel, tex hörapparat, fotbäddar, glasögon, linser mm,
 • synkorrigering och synkorrigerande behandling,
 • dialysbehandling,
 • behandling och utredning av åderbråck,
 • borttagning och kontroll av leverfläckar om det inte finns misstanke om malignitet,
 • utredning och behandling av neuropsykiatrisk störning enligt ICD kod F00 – F99.


För flera undantag och utförligare beskrivning av dessa ber vi dig ta del av de fullständiga gruppförsäkringsvillkor.

Livförsäkringen kan bland annat tjäna som efterlevandeskydd till familjen, kompanjon- eller nyckelmanna-försäkring alternativt som en ekonomisk säkerhet.

Livförsäkringen betalas ut vid dödsfall före fyllda 70 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

Följande förmånstagarförordnande gäller om inte annat anges; I första hand make/maka/registrerad partner eller sambo, eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar.

Önskar du ändra förmånstagare, vänligen fyll i denna blankett och sänd in till oss.

 

 • Försäkringen går att överlåta till ex. kompanjon.
 • 10 pbb ingår i Grundskyddet och går att utöka till max 50 prisbasbelopp. (2.365.000 kr)

Försäkringen utbetalas om du varaktigt till minst
50 % (30 av 36 månader) blir arbetsoförmögen alternativt får sjukersättning, till minst 50 %.

Avtrappning sker från 45 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år.

 • 10 pbb ingår i Grundskyddet och går att utöka till max 20 prisbasbelopp. (946.000 kr)

Försäkringsbeloppet på 30.000 kr utbetalas om du varit 100 % sjukskriven under 6 månader. Rehabiliteringskapitalet upphör vid utgången av den månad du uppnår 60 år. Ersättningen kan endast utbetalas en gång. 

 • 30 000 kr ingår i Grundskyddet och kan ej utökas.

Om du skulle drabbas av någon av cancerdiagnoserna som finns uppräknade i villkoret utbetals 1 prisbasbelopp (47 300 kr). Cancerförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 60 år. Ersättningen kan endast utbetalas en gång.

 • 1 pbb ingår i Grundskyddet och kan ej utökas.

Vår Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt!
Den hjälper dig med följderna av olyckan, till exempel kostnader för sjukvård och resor. Du kan dessutom få ersättning för förlorad arbetsinkomst och invaliditetsersättning vid bestående besvär.
Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

 

 • 30 pbb ingår i Grundskyddet och går att utökas till max 50 prisbasbelopp. (2.365.000 kr)
   
 • Utöka Olycksfallsförsäkringen att även gälla sjukdom genom att teckna detta tillägg.

 

Dubbel ersättning vid handskada!
Olycksfallsförsäkringen ger dig dubbel medicinsk invaliditetsersättning vid bestående skada på dina händer.

 

Före fyllda 70 år lämnas ersättning för:

 • Invaliditet (medicinsk och/eller ekonomisk samt ersättning för missprydande ärr)
   
 • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr
   
 • Kostnadsersättning: Läke-, tandskade-, resekostnader
   
 • Merkostnader: Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra
  personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp
   
 • Inkomstbortfall: Ersätter inkomstbortfall mellan dag 29 till 90 upp till 100 % av lön upp till 7,5 prisbasbelopp
   
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp
   
 • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar
   
 • Dödsfall: 2 prisbasbelopp
 
Definition av begreppet olycksfall

En olycksfallsskada är den kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för, genom en plötslig, ofrivillig händelse. Händelsen ska vara oförutsedd och inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar.

 
Avtrappning från fyllda 46 år

Medicinsk invaliditet 2,5 procent enheter per år.
Ekonomisk invaliditet 5 procentenheter per år.
Olycksfallsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

Utöka din Olycksfallsförsäkring med Sjuktillägget, så får du en Sjuk- & Olycksfallsförsäkring. Då lämnas också ersättning för medicinsk invaliditet orsakat av sjukdom.

 

Definition av begreppet sjukdom

Med sjukdom avses en, under försäkringstiden, konstaterad försämring av hälsotillståndet, fysisk eller psykisk, som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen konstaterades av läkare.

Sjuktillägget upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år.

På egen begäran kan Vårdförsäkring barn ändras till Vårdförsäkring vuxen samt Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall ändras till Sjuk- & Olycksfallsförsäkring vuxen.
Detta kan göras utan hälsoprövning med oförändrat försäkringsbelopp senast i direkt anslutning vid utgången av det året barnet fyller 25 år, och tidigast från 16 års ålder.

 • Premien gäller samtliga barn. 
 • Kan endast tecknas om företagaren/anställde har gällande försäkring via medlemsförsäkringarna.
   

Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall

Om ditt barn skulle bli handikappad på grund av ett olycksfall eller sjukdom förändras förutsättningarna framåt i livet. Samhällets skyddsnät är begränsat när barn blir handikappade.

Vår Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall kan inte förhindra skadan, men kan dämpa det ekonomiska lidandet.

Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för;

 • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning missprydande ärr).
 • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
 • Graviditetsförsäkring gäller från vecka 26.
 • Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.
 • Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp.
 • Kostnader vid sjukhusvistelse: Ersätter med 0,75 % av prisbasbelopp från första dagen. Utbetalas i 365 dagar.
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp.
 • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
 • Dödsfall: 2 prisbasbelopp.

Vid sjukdom lämnas ersättning för;

 • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för vanprydande ärr). Definition olycksfall och sjukdom är samma som för vuxen.

Vårdförsäkring barn

Samma omfattning som Vårdförsäkring vuxen.
Försäkringen kan tecknas med 500 kr i självrisk alternativt med remiss krav.

Bra & viktig information 

Här nedan hittar du bra och viktigt information om personförsäkringarna som finns att tillgå via ditt medlemskap i Sveriges Frisörföretagare.
 

Klicka på nedan och läs mer.

Du kan smidigt teckna försäkringarna online genom vår onlineteckning HÄR

 

Vill du hellre fylla i en vanlig ansökan, klicka nedan.

Ansökan försäkringar

Ansökan hyresavbrottsförsäkring

Försäkringsbroschyr

Fyll i denna blankett och sänd in till oss antingen via mail eller brev.

Autogiroansökan

Om du har haft personförsäkringar längre tid än 6 månader så kan du ha rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du inte är kvar som medlem. Fortsättningsförsäkring finns inte för alla försäkringar. Omfattning och pris skiljer.

 

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Senior

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här.

Kostnad för försäkringen styrs av hur gammal du är, vilken karenstid du önskar, hur mycket fasta kostnader du har, vad du tar ut i lön m.m.

 

Prisexempel:

Ålder: 26 år
Lön: 25 000 kr/mån
Fasta kostnader: > 15 000 kr/mån
Karenstid Avbrottsförsäkring: 14 dagar
Karenstid Sjukinkomstförsäkring: 30 dagar
Vårdförsäkring: Remisskrav

 

För en individ som har enligt ovan så skulle Företagarpaketet kosta 602 kr/månad (exkl. företagsförsäkring).

 

För att se exakt pris för just dig, använd onlineteckningen

Om du har Vårdförsäkringen, och behöver komma i kontakt med vårdplaneringen, ring 0920-25 16 40