789.home.50x52.png703.Logga.png

 

 

 

 

För dig & din familj

 

 

Förälder, make/maka, sambo, arbetsgivare, husägare, företagare, anställd. Vilka roller har du? Och hur skulle du påverkas om olyckan är framme? Har du råd att bli sjuk?
Hur skulle din familj drabbas ekonomiskt om du skulle bli sjuk eller avlida?
Frågor som inte är roliga, men viktiga att ställa. Vi har gjort det enkelt för dig; som medlem i Sveriges Tandteknikerförbund har du möjlighet att teckna ett specialanpassat försäkringsskydd.

 

 

Här finns valbara personförsäkringar

 

Livförsäkring

En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida. Ett dödsfall kan många gånger ge upphov till akuta ekonomiska problem.

En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten, men den kan skapa en ekonomisk buffert. Dina efterlevande kan exempelvis använda pengarna till att lösa lån för att kunna bo kvar i samma bostad och/eller lösa arvstvister som annars kan vara svårlösta.

Försäkringen består av ett engångsbelopp om du skulle avlida innan 67 år.

Dödsfallskapitalet betalas i första hand till din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till dina arvingar. Om du vill ha annan förmånstagare går det bra. Kontakta i så fall Söderberg & Partners och beställ ett så kallat förmånstagareförordnande.

 • Valbart försäkringsbelopp: 5 till 50 prisbasbelopp
 • Kan tecknas mellan 16 till 65 år
 • Beloppet är skattefritt och fritt från utmätning

Sjuk-& Olycksfallsförsäkring

Vem som helst kan få en allvarlig sjukdom, ibland tidigare än väntat. Även om du är försiktig så kan du cykla omkull och skada tänderna, eller bryta ett ben när du åker skidor. Med vår Sjuk-& Olycksfallsförsäkring får du bra hjälp om det händer dig något.

Invaliditetsersättning betalas ut baserat på invaliditetsgrad och ålder. Utbetalning sker för antingen medicinsk invaliditet (bestående nedsättning av kroppsfunktion) eller ekonomisk invaliditet (bestående nedsättning av arbetsförmåga, dock minst 50 %).

Utöver invaliditetsbeloppen ersätter Sjuk-& Olycksfallsförsäkringen även en del av läkarkostnader, kostnader för sjukgymnast och rehabilitering samt generella merkostnader.

 • Gäller dygnet runt
 • Valbart försäkringsbelopp: 20 till 50 prisbasbelopp
 • Möjlighet att medförsäkra make/sambo/registrerad partner

Sjukvårdsförsäkring

Om du blir sjuk kan väntetiden till vård vara lång. Genom att teckna en privat sjukvårdsförsäkring garanteras du medicinsk rådgivning, snabb vård samt specialisthjälp vid behov.

Försäkringen ger den försäkrade rätt till en vårdgaranti.

Med vårdgaranti menas att den försäkrade vid ersättningsbart försäkringsfall som kräver behandling ges rätt att inom 7 vardagar få kontakt med läkare som anvisats av Länsförsäkringars vårdrådgivning (vissa undantag finns, under vissa perioder, se villkor).

Kräver försäkringsfallet operation eller inskrivning för sjukhusvård ges rätt att inom 20 vardagar bli inskriven på sjukhus i Länsförsäkringars nätverk. Försäkringen omfattar även bland annat, dietist, rehabilitering, behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor, samt besök hos psykolog/ psykoterapeut.

 • Försäkringen kan tecknas med eller utan självrisk på 700 kr per försäkringsfall.
 • Försäkringen har 24 månaders ansvarstid.
 • Försäkringen gäller från 16 till 67 års ålder, kan nytecknas upp till 63 år.

Inkomstförstärkning vid sjukskrivning

Om du blir sjukskriven kan en inkomstförstärkningvid sjukskrivning bidra till ett extra ekonomiskt skydd för dig och din familj. Vanligtvis klarar man en kortare tids sjukdom med samhällets skydd. Vid en längre tids sjukdom minskar dock detta skydd. Sjukdomen kan då starkt bidra till ekonomiska påfrestningar för dig och din familj.

Produkten inkomstförstärkning vid sjukskrivning ger en skattefri extra ersättning varje månad till följd av inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Ur försäkringens synpunkt spelar det ingen roll om sjukskrivningen uppkommer till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen betalas ut tills du tillfrisknar – dock längst fram till 67-årsdagen.

Ersättningen betalas ut efter 90 dagars karens. Den är relaterad till din lönenivå samt graden av sjukskrivning. Ersättning betalas ut redan vid 25 % sjukskrivning och är begränsad till en nivå som motsvarar 90 % av hela din lön.Det är viktigt att du själv kontrollerar nivån på din sjukförsäkring.

Engångsbelopp vid långvarig sjukdom

För att ytterligare förstärka ditt ekonomiska skydd vid
en längre tids sjukskrivning har du även möjlighet att teckna ett så kallat omställningskapital.
Ett omställningskapital ger dig vid en långtidssjukskrivning ekonomisk möjlighet att förändra din vardag.
Vid sjukskrivning längre än tre år och med en sjukskrivningsgrad som överstiger 25 % utbetalas ett engångsbelopp. Beloppet baseras på det tecknade försäkrings-beloppet och den försäkrades ålder.

 • Försäkringsbeloppet avtrappas från 36 års ålder.

Inkomstförstärkning vid arbetslöshet

Blir du arbetslös kan det bli kärvt att få ekonomin att gå ihop. Arbetslösheten kan då få allvarliga konsekvenser för den enskilde löntagaren och hans/ hennes familj.

Genom att teckna en inkomstbortfallsförsäkring vid arbetslöshet garanteras du en inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Syftet med försäkringen är att den ska vara ett komplement till a-kassan och eventuella fackliga inkomstförstärkningar. Försäkrad måste vara fullt arbetsför vid tecknande, samt inskriven i a-kassa. Vidare krävs att försäkrad varit tillsvidareanställd sedan 12 mån.

Inkomstbortfallsförsäkringen tar vid där de fackliga lösningarna slutar (normalt mellan 100 - 150 dagar) och säkerställer utbetalning upp till 80 % av lönen upp till 80 000 kr per månad i maximalt 150 ytterligare dagar.
Försäkringen har en kvalifikationstid på 12 mån.
För mer information se försäkringsvillkor.

Sjukinkomstförsäkring - P/T

Blir du sjuk får du ersättning från Försäkringskassan efter vald karenstid (vanligtvis 7 dagar för egenföre-tagare). Maximal ersättning som utbetalas är ca 80 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 32.200 kr/ mån år 2022). Skulle du få sjukersättning (före detta förtidspension) sjunker ersättningen till 64 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 32.200 kr/mån år 2022).


Sjukinkomstförsäkringen som du kan teckna via ditt medlemskap innebär att ersättningen från Försäkringskassan kompletteras med en försäkring som gör att du kommer upp i samma inkomst du hade innan du blev sjuk.

Försäkringen har endast 30 dagars karens (90 dagar kan också väljas). Försäkringen gäller under tiden som du är sjukskriven, dock längst till utgången av den månad du uppnår 70 år. Försäkringen är beroende av vilken inkomst du har. För pris, kontakta Söderberg & Partners.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga eller dödsfall

Intäkterna slutar direkt om du är borta från jobbet, men inte utgifterna. Företaget får snabbt problem, intäkterna sjunker medan kostnader som t ex hyror, bokförings- och försäkringskostnader, el- och teleavgifter, räntor, leasingavgifter med mera fortfarande måste betalas. Det finns en stor risk att företaget hamnar i ekonomisk kris.

Den här försäkringen täcker rörelsens kostnader om du som försäkrad blir sjuk eller skulle avlida. På så sätt skyddar den både din egen och företagets ekonomi!

Utbetalningstiden vid arbetsoförmåga är 12 månader, efter endast 14 dagars karens (alternativt 30 dagar). Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid.

Försäkringen kan tecknas i med 3 olika belopp:
4 pbb = max 17 500 kr/mån
6 pbb = max 26 250 kr/mån
8 pbb = max 35 000 kr/mån

Avbrottsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år. Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/ diagnoser (se villkor) under de första 18 månaderna efter tecknandet.

Barn - & Ungdomsförsäkringar

Kan endast tecknas om försäkrad har gällande försäkring via medlemsförsäkringarna.

 • Den omfattar alla dina arvsberättigade barn samt barn till make/maka, sambo eller registrerad partner.
 • Barn upp till 20 år kan medförsäkras utan hälsodeklaration.
 • Försäkringen gäller som längst till utgången av det kalenderår då barnet fyller 25 år.

 

Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall

Barn och ungdomar omfattas av försäkringar som skolan eller förskolan har. Normalt är omfattningen begränsad och gäller ibland bara tiden då barnen vistas i skolan.

Den Barn- & Ungdomsförsäkring som gruppförsäkringen erbjuder ger ett bra och nödvändigt skydd vid både
sjukdom och olycka.


Försäkringen ger ersättning vid till exempel nedsatt funktionsförmåga, nedsatt arbetsförmåga, läke- och resekostnader samt kristerapi.

 • Premien gäller samtliga barn (flerbarnspremie).

 

 

 

Bra & viktig information

 

Ansökan & Försäkringsbroschyr

Avbrottsförsäkringen tecknar du smidigt via onlineteckningen HÄR.

 • För övriga försäkringar ber vi dig kontakta oss för ansökan.
 • Broschyr

 

 

 

1034.Rundel_-_kontakta_oss_NY.162x.png