790.home_vit.50x52.png771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

Hyrstols-/ Konsultförsäkring

Specialanpassad företagsförsäkring!

 

 

Brand-, inbrott-, vattenskada eller rån. Det finns tyvärr många situationer som på ett ögonblick kan förändra förutsättningarna för din hyrstol-/konsult-verksamhet. Detta kan du aldrig skydda dig ifrån. Men med en bra försäkring kan du minimera effekterna!

Hyrstols-/Konsultförsäkringen ger dig ett bra och pålitligt skydd om olyckan skulle vara framme!

Glöm inte att teckna till Sjukavbrottsförsäkringen som hjälper dig med bland annat hyra, försäkrings- och bokföringskostnader om du blir sjukskriven.

 

Hyrstolsförsäkringen ingår i din medlemsavgift hos Frisörföretagarna om du har medlemskap för hyrstol.
 

 

 

 Allt detta ingår i försäkringen

 

Ansvar

Skulle du bli skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler täcker försäkringen person- eller sakskada.

Försäkringsbolaget hjälper till vid förhandlingar och utreder om du verkligen är skadeståndsskyldig. Vid eventuell rättegång får du hjälp med att föra din talan, och försäkringen täcker också rättegångskostnaderna.

 • skada på person eller egendom orsakad i företagets verksamhet
 • skada på person eller egendom orsakad av defekter i de produkter som företaget tillverkar och/eller säljer (produktansvar).
  - 10 000 000 kr/skada max 20 000 000 kr/år.
   
 • Hyrd lokal/fastighet  - Ingår i ovan belopp dock max 5 000 000 kr/skada
   
 • Åtaganden vid skadeståndskrav avseende verksamheter som inte omfattas av försäkringen - 200 000 kr / skada
   

Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada.

Avbrott

Om du råkar ut för en ersättningsbar egendomsskada (exempelvis brand, vattenskada, inbrott, rån, överfall) som medför avbrott i verksamheten får du ersättning för reducerat eller uteblivet täckningsbidrag. Försäkringen ersätter även skäliga extrakostnader i samband med egendomsskadan.

 • Försäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag till följd av ersättningsbar egendomsskada
  - Försäkringsmässigt TB/dock max
  10 000 000 kr
   
 • vid skada i egen verksamhet
  - Ingår
   
 • vid skada hos kund eller leverantör
  - 400 000 kr
   
 • vid allriskskada
  - Ingår

  Ansvarstid: 24 månader

 

Behandlingsskada 

Försäkringen gäller för personskada på kund i samband med behandling utförd av ägare/anställd i företaget.

Försäkringsgivaren utreder, förhandlar och för talan vid rättegång samt utbetalar eventuell ersättning.

Försäkringsbelopp
max 4 000 000 kr per skada
max 10 000 000 per försäkringsår

Självrisk
4 500 kr per skada
Försäkringen gäller endast i Norden

 

Dataintrång

De nya GDPR reglerna ställer höga krav på hantering av personuppgifter.

Om företaget skulle råka ut för exempelvis kan detta få katastrofala konsekvenser.

Försäkringsbolaget ser till att du bland annat får hjälp med:

 • Kostnader för att informera dina kunder att dataintrång skett
 • Kostnader för utredning, försvar eller överklagande gentemot myndighet om du oavsiktligt överträtt dataskyddsförordningen
 • Utrednings- och rättegångskostnader samt ev skadestånd till följd av dataskyddsöverträdels
 • Hjälp vid incidenter

Utrednings- och återställandekostnader

150 000 kr

Incidenthanteringskostnader

75 000 kr

Skadeståndskrav för Ren
förmögenhetsskada

300 000 kr

Avbrottsförsäkring   

75 000 kr

Högsta ersättning för samtliga
skadehändelser per försäkringsår

300 000 kr

                                                               
Självrisk: 4 500 kr + 24 timmars karens vid avbrott vid nätverksincident

 

Egendom

Försäkringen omfattar förutom brand-, inbrotts- och vattenskador även allrisk för all försäkrad egendom. Det innebär att företaget får ett bra skydd för plötslig och förutsedd skada på, eller förlust av, den försäkrade egendomen. Även andra egendomsskador omfattas. Det kan till exempel handla om skadegörelse, glasskada eller rån.

Mobiltelefoner omfattas även utanför
försäkringsstället!

Ersättning lämnas vid skada på följande egendom:

 • Varor, maskinerier inkl datorer och av försäkringstagaren bekostad fast inredning samt leasad, hyrd egendom
  och skyltar
  - Fullvärde max 5 000 000 kr
  - varav stöldbegärliga varor 10 000 kr
   
 • Ritningar, arkivalier och datamedia
  - 85 000 kr
   
 • Pengar och värdehandlingar i salongen
  - i godkänt värdeskåp 90 000 kr
  - förvarade på annat sätt 10 000 kr
  - vid rån och överfall 85 000 kr
   
 • Pengar i hemmet
  - i godkänt värdeskåp 40 000 kr
   
 • Kunders egendom (dock inte pengar och värdehandlingar) - 40 000 kr
  - varav stöldbegärlig egendom* 10 000 kr
   
 • Arbetstagarens egendom (dock inte pengar och värdehandlingar) per arbetstagare 10 000 kr
   
 • Egendom tillfälligt förvarad på annan plats som inte disponeras av försäkringstagaren 200 000 kr
   
 • Maskinerier och varor i försäkringstagarens bostad
  150 000 kr
   
 • Mobiltelefoner (ej surfplattor) omfattas av försäkringen även utanför försäkringsstället upp till 15 000 kr/enhet och skada
   
 • Skada på bostadsrätt enligt  bostadsrättstillägg - fullvärde 

 

Ersättning vid egendomsskada är begränsad till
10 000 000 kr inklusive avbrott/extrakostnader per skadetillfälle.

 

* Med stöldbegärlig egendom avses bland annat

 • kameror, kameratillbehör och projektorer
 • apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning
 • datorer, datorprogram och till datorn tillhörande bildskärm, tangentbord, mus, skrivare etc.

 

Kundolycksfall

Försäkringen gäller för personskada som drabbar kund eller besökare genom olycksfall eller överfall under vistelse inom försäkringstagarens lokaler eller på av denne försäkrad fastighet, även om försäkringstagaren inte är skadeståndsskyldig.

 

Inom lokal där verksamhet bedrivs
400 000 kr (utan självrisk)

Kris

 • Ersätter psykologhjälp - 10 behandlingar
 • Vikarie vid sjukskrivning - 20 000 kr

Rättsskydd

Ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid

 • tviste- och skattemål samt vid miljöbrott
  400 000 kr

Skadegörelse

Skulle du råka ut för skadegörelse utan samband med inbrott eller utbrott går denna försäkring in och ersätter. Det kan exempelvis röra sig om klotter, färgning, inristning eller liknande.

Skadegörelse på förhyrda lokaler - 200 000 kr

Tjänsteresa

Visste du att när du åker på kurser, utbildningar mm, då är du på tjänsteresa. Många tror att hemförsäkringen gäller då, men så är inte fallet. Tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd ingår därför i Hyrstols-/Konsultförsäkringen!

För all personal inkl make/maka/sambo
- gäller hela världen
- gäller närresor
- gäller privat resa i samband med tjänsteresa

 • avbeställningsskydd - 20 000 kr/person, max 100 000 kr/företag
 • invaliditetsgrad under 50 % - 500 000 kr
 • invaliditetsgrad över 50 % - 1 000 000 kr
 • dödsfall - 250 000 kr

Transport

Ersätter plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom under transport med egna transportmedel - 40 000 kr

Öppen stöld

Öppen stöld är något som tyvärr ökar. Vanligt är att det kommer in några stycken samtidigt i salongen. En uppehåller dig, och de andra plockar åt sig varor m.m. Detta kallas då Öppen stöld, och ersätts vanligtvis inte av en företagsförsäkring. 


Vi har därför valt att lägga till "Öppen stöld" i Salongsförsäkringen. Försäkringen gäller för stöld som sker i lokalen under den tid salongen har öppet. Detta under förutsättning att stölden omedelbart upptäcks av försäkringstagaren eller dennes anställda och polisanmälan med beskrivning av förövaren och händelseförloppet görs omgående.

Max 45 000 kr/ skadetillfälle.

Överfall

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom försäkringsstället samt vid tjänsteutövning inom Norden.

Ersätter personskada genom uppsåtligt våld, riktat mot:

 • försäkringstagaren och dennes arbetstagare - 200 000 kr

Om personskadan leder till sjukskrivning kan ersättning utgå för vikarie med max 20 000 kr

 

 Bra & viktig information 

 

Autogiroansökan

För att betala försäkringen via autogiro, vänligen fyll i nedan.

Autogiroansökan

 

Förköpsinformation

Mycket information om försäkringarna hittar du genom att klicka på respektive försäkring till vänster. Vill du ha mer detaljerad information så finns både Förköpsinformation och villor.

Inbrottslarm - halva självrisken!

Om du råkar ut för inbrottsskada och har ett godkänt inbrottslarm som varit inkopplat halveras självrisken.

För att larmet ska vara godkänt krävs att det är kopplat till polis, vaktbolag eller larmcentral.

(Detta behöver inte förhandsanmälas).

Inbrottsskydd

Skyddsklass 1
Inbrottsförsäkringen gäller endast om försäkringslokalens väggar, golv, tak, fönster och dörrar uppfyller skyddsklass 1. Dörrar ska vara låsta och försedda med godkänd låsenhet. Med godkänd låsenhet menas lås och slutbleck av sådant utförande som är godkänt av försäkringsbolaget enligt SSF200:4. Godkända dörrförstärkningsbehör är ett krav för dörr, port eller lucka av trä. 

Läs mer i denna broschyr

 

Skyddsklass 2
För varulager över  1 MSEK gäller skyddsklass 2.

Läs mer i denna broschyr

 

Särskilt inbrottsskydd
Särskilt inbrottsskydd är krav på försäkringslokal som innehåller parfymerier, kosmetika eller bijouterier för mer än 14 prisbasbelopp (för närvarande 662 200 kr). Förutom godkänt Inbrottsskydd – Skyddsklass 2, krävs även godkänt inbrottslarm.

Normal frisörverksamhet

Försäkringen gäller endast för rörelse som omfattar ”normal" frisörverksamhet.

 

Exempel på Normal frisörverksamhet är:

 • Hårvård
 • Håruppsättning
 • Hårbehandling
 • Perukmakeri
 • Försäljning av hårprodukter (om intäkterna från försäljningen inte överstiger 50 % av rörelsens totala årsomsättning)
 • Försäkringen omfattar även terapeutformer såsom massage, hudterapi, healing och liknande om intäkter från denna verksamhet uppgår till maximalt 20% av den totala omsättningen.
   

Detta är ej Normal frisörverksamhet

 • Kirurgiska/medicinska ingrepp/ behandlingar
 • Laserbehandling
 • Naprapat
 • Akupunktör
 • Kiropraktor
 • Homeopat
 • Annan vård där patientförsäkring fordras
 • Piercing (dock omfattas håltagning i öronen)
 • Tandblekning
 • Tatuering (dock ingår microblading)

 

Utför ni någon av ovan behandlingar (eller liknande) ingår detta inte i försäkringen, utan kräver separat godkännande eller tilläggsförsäkring. Kontakta Söderberg & Partners, Jönköping för mer information.

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här.

Pris

Hyrstols-/ Konsultförsäkringen ingår i medlemsavgiften för hyrstol

Självrisk

Försäkringen har en grundsjälvrisk på 4 500 kr.


Vid avbrott lämnas inte ersättning för de första
24 timmarna (karenstid).

Ansvar och överfall

4 500 kr

Avbrott

4 500 kr+
24 timmars karens

Behandlingsskada

4 500 kr

Dataintrång

4 500 kr + 24 timmars karens vid avbrott vid nätverksincident

Egendom

4 500 kr

Förmögenhetsbrott

20 000 kr

Kundolycksfall

Ingen självrisk

Krisförsäkring

Ingen självrisk

Mobiltelefoner

3 500 kr/enhet

Rättsskydd

20 % av skadebeloppet
dock lägst 9 000 kr

Öppen stöld

4 500 kr

Skador

Har ditt företag råkat ut för en skada, kontakta Svedea.

På webben: https://app.svedea.se/anmal-skada
Telefon: 0771-16 01 99 
Ange försäkringsnummer 67 49 15

Gäller skadan en behandlingsskada via Behandlingsskadeförsäkringen, ring Sedgwick på 08- 98 33 60 eller via e-post info@se.sedgwick.com.
Ange försäkringsnummer 16 83 37

Vattenlås - ingen självrisk!

Om salongen har vattenlås installerat av godkänd VVS installatör, gäller försäkringen utan självrisk vid läckage/vattenskada.

Villkor

Nedan villkor gäller för företagsförsäkringen. Du hittar dem HÄR.
 

GRK 10 Grundvillkor för konceptförsäkring
GRT 40 Tjänstereseförsäkring
T171 Överfallsförsäkring
AA Allmänna avtalsbestämmelser
G296 Särskilt villkor Sveriges Frisörföretagare
T111:1 Allriskförsäkring för bärbar dator,
surfplatta och mobiltelefon
GRC10:1   Dataintrång
N51:3 Behandlingsskadeförsäkring

 

 

 

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.png