person

 


Om du själv skulle råka ut för en sjukdom eller ett olycksfall skulle det inte bara drabba dig själv och eventuellt din familj. Ditt företag blir också lidande då du kanske inte kan lägga det fokus som behövs. Extra känsligt är ett nystartat företag.

 

 

Grundpaket personförsäkringar

Grundpaketet innehåller nedan 5 försäkringar. Samtliga försäkringar gäller givetvis dygnet runt.

Du får de första 6 månaderna gratis förutsatt att du registrerar autogiro redan nu, uppfyller kraven om full arbetsförhet, samt några enkla hälsofrågor. Efter de första 6 månaderna, kommer vi att debitera dig för försäkringarna.

Klicka på respektive försäkring för att läsa mer.

Livförsäkringen (inkl. barnskydd) kan bland annat tjäna som efterlevandeskydd till familjen, kompanjon- eller nyckelmannaförsäkring alternativt som en ekonomisk säkerhet.

Livförsäkringen betalas ut vid dödsfall före fyllda 70 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

Följande förmånstagarförordnande gäller om inte annat anges; I första hand make/maka/ registrerad partner eller sambo, eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar.

 • Försäkringsbeloppet i Startpaketet är 10 prisbasbelopp.
 • Kan utökas till 50 prisbasbelopp
  (utökningen betalas från start).
 • Försäkringen går att överlåta till exempelvis kompanjon.

Försäkringen hjälper dig med följderna av olyckan, till exempel kostnader för sjukvård i offentlig vård och resor. Om din skada blir långvarig får du dessutom ersättning för förlorad inkomst och invaliditetsersättning vid bestående besvär. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

 • Försäkringsbeloppet i Startpaketet är 30 prisbasbelopp.
 • Kan utökas till 50 prisbasbelopp
  (utökningen betalas från start)
   
Före fyllda 70 år lämnas ersättning för:
Invaliditet Medicinsk och ekonomisk samt ersättning för vanprydande ärr
Första hjälpen ersättning
vid olycksfall
2 000 kr
Merkostnader Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp
Inkomstbortfall Ersätter inkomstbortfall mellan dag 29 till 90 upp till 100 % av lön upp till 7,5 prisbasbelopp
Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader max 2 prisbasbelopp
Kris- och psykologhjälp max 10 behandlingar
Dödsfall 2 prisbasbelopp

Definition av begreppet olycksfall

En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar någon ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse.

 
Avtrappning från fyllda 46 år

Medicinsk invaliditet 2,5 procent enheter per år.
Ekonomisk invaliditet 5 procentenheter per år.

Vid arbetsoförmåga eller dödsfall

Intäkterna slutar direkt om du är borta från jobbet, men inte utgifterna. Företaget får snabbt problem, intäkterna sjunker medan kostnader som t ex hyror, bokförings- och försäkrings-kostnader, el- och teleavgifter, räntor, leasingavgifter med mera fortfarande måste betalas. Det finns en stor risk att företaget hamnar i ekonomisk kris.


Vår Avbrottsförsäkring täcker rörelsens kostnader om du som försäkrad blir sjuk eller skulle avlida. På så sätt skyddar den både din egen och företagets ekonomi!

 • Försäkringsbeloppet i Startpaketet är
  10 000 kr/månad
 • Kan utökas till 20 000 kr/månad
  (utökningen betalas från start)
 • Karens: 30 dagar
 • Omfattning: Ersättning pågår tills du blir frisk, dock längst i 12 månader (under de första 6 månaderna, gratisperioden är ansvarstiden 6 månader). Vid händelse av den försäkrades dödsfall utbetalas ersättningen i en klumpsumma som motsvarar 6 månaders försäkrad ersättning.


Avbrottsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år, eller att den försäkrade får ålderspension, eller om rörelsen avvecklas.
 

Begränsningar
Den här försäkringen gäller inte om den du försäkrar har en journalförd sjukdom, som visat symptom eller en olycksfallsskada, från tiden innan försäkringen tecknades.

Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte de två första åren:

 • Psykisk sjukdom (tex depressiva tillstånd, psykisk insufficiens)
 • Utbrändhet, stressrelaterade sjukdomar, trötthet, koncentrationsproblem
 • Smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar objektiva medicinska fynd
 • Alkohol- och drogmissbruksrelaterade sjukdomar eller tillstånd.


Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/ diagnoser (se villkor).

Blir du sjuk får du ersättning från Försäkrings-kassan efter vald karenstid (vanligtvis 7 dagar för egenföretagare). Maximal ersättning som utbetalas är ca 80 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 31.000 kr/månad år 2019).
Skulle du få sjukersättning (före detta förtidspension) sjunker ersättningen till 64 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 31.000 kr/månad år 2019).


Denna Sjukinkomstförsäkring innebär att ersättningen från Försäkringskassan kompletteras upp så att du kommer upp i samma inkomst du hade innan du blev sjuk.

Försäkringen har 90 dagars karens och gäller under tiden som du är sjukskriven, dock längst till utgången av den månad du uppnår 70 år (efter fyllda 65 år är maximal utbetalningstid 2 x 180 dagar, försäkringen upphör när du får ålderspension).

 • Försäkringsbeloppet i Startpaketet är baserat på en inkomst på 25 000 kr/månad under de första 3 åren.
 • Kan utökas (utökningen betalas från start)

Årligen kommer vi ut med en förfrågan om du har uppdaterat din lön. Det är då viktigt att du besvarar denna fråga så att vi kan uppdatera dina försäkringsbelopp. 

Premiebefrielseförsäkring

Alla behöver ha ett eget pensionssparande eftersom Allmän/ Premiepension beräknas ge ca 40 % av den inkomst du har. Tjänsteinkomst upp till 43 309 kr/ mån är pensionsgrundande, inkomster däröver ger ingen allmän/premiepension.

Det är då viktigt att börja tidigt med att pensionsspara, ​​​men i uppstartsskedet så finns oftast inte ekonomi till ett pensionssparande. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall innan du hunnit börja spara så kommer du troligtvis aldrig kunna påbörja ditt pensionssparande, vilket ger en mycket utsatt tillvaro den dag du blir ålderspensionär.

För att du inte ska hamna i den sitsen har vi tagit fram en premiebefrielse som träder in och betalar ett pensionssparande (efter 3 månaders karens) på 3 000 kr/månad.

Premiebefrielseförsäkringen gäller de första 3 åren och förlängs till 70 år alternativt får allmän pension om du under de första 3 åren börjat pensionsspara via detta avtal. Premiebefrielsen sätts då motsvarande den sparpremie du valt.

Om du inte tecknat pensionssparande (via detta avtal) under dessa 3 åren så upphör premiebefrielsen.

Tilläggsförsäkringar

Önskar du utöka med fler försäkringar. Kanske önskar
du teckna försäkring för din familj?

Kostnaden för eventuella utökningar betalas från start. 

 

 


Klicka på respektive försäkring för att läsa mer.

Utöver av vad som framgår enligt Olycksfallsförsäkringen lämnar försäkringen också ersättning för medicinsk invaliditet som beror på sjukdom. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

 • Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp
 • Före fyllda 70 år lämnas ersättning för invaliditet.


Avtrappning från fyllda 46 år:

Sjukdom:
Medicinsk invaliditet 2,5 procentenheter per år.

Olycksfall:
Medicinsk invaliditet 2,5 procentenheter per år.
Ekonomisk invaliditet 5 procentenheter per år.

Definition av begreppet sjukdom

Försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt definitionen »olycksfall«.

Inträde måste ske före 60 år, och gäller till 70 år.

Har du råd att vara borta från jobbet? Den här försäkringen ger dig snabb tillgång till vård vilket innebär att du snabbare kan återgå till arbetet. Ett annat stort plus är givetvis att snabb vård innebär minskat lidande! Försäkringen ger den försäkrade rätt till sjukvårdsrådgivning samt vårdplanering och tidsbokning av legitimerade sjuksköterskor per telefon vardagar mellan kl. 08:00 – 17:00.


Försäkringen har ett servicemål, vilket innebär att du får träffa en läkare inom 4 helgfria arbetsdagar. Krävs operation sker denna inom 20 helgfria arbetsdagar (operationsgaranti).
 

Självrisk
Blir du sjuk kontaktar du vårdplaneringen på 020-43 00 30. De hjälper dig att boka tid för den vård du behöver. Du betalar en självrisk på 1 000 kr/ skada.
 

Begränsningar
Försäkringen gäller inte för någon befintlig åkomma, här avses åkomma som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av två år.

Ansvarstiden, det vill säga den längsta tid som ersättning kan lämnas för ett skadefall, är obegränsat fram till försäkrads 66 års dag – därefter är ansvarstiden fem år. Om försäkringen upphör att gälla, upphör ansvarstiden och därmed också ersättningen.

Försäkringen täcker maximalt upp till
SEK 2 000 000 kr per försäkrad och år.

På egen begäran kan Vårdförsäkring barn ändras till Vårdförsäkring vuxen samt Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall ändras till Sjuk- & Olycksfallsförsäkring vuxen.

Detta kan göras utan hälsoprövning med oförändrat försäkringsbelopp senast i direkt anslutning vid utgången av det året barnet fyller 25 år, och tidigast från 16 års ålder.

 • Premien gäller samtliga barn. 
 • Kan endast tecknas om företagaren/anställde har gällande försäkring via medlemsförsäkringarna.

 

Sjuk- & Olycksfallsförsäkring

Om ditt barn skulle bli handikappad på grund av ett olycksfall eller sjukdom förändras förutsättningarna framåt i livet. Samhällets skyddsnät är begränsat när barn blir handikappade.

Vår Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall kan inte förhindra skadan, men kan dämpa det ekonomiska lidandet.

Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för

 • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning förvanprydande ärr).
 • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
 • Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.
 • Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp.
 • Kostnader vid sjukhusvistelse: Ersätter med 0,75 % av prisbasbelopp från första dagen. Utbetalas i 365 dagar.
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp.
 • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
 • Dödsfall: 2 prisbasbelopp.

Vid sjukdom lämnas ersättning för

 • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för vanprydande ärr). Definition olycksfall och sjukdom är samma som för vuxen.

Vårdförsäkring barn

Samma omfattning som Vårdförsäkring vuxen.
Försäkringen har en självrisk på 1 000 kr.

Klicka här för att komma till pensionssidan

Bra och viktig information

Här nedan hittar du bra och viktigt information om personförsäkringen. ​​​​Klicka på nedan för att läsa mer.
 

Mycket information om försäkringarna hittar du genom att klicka på respektive försäkring till vänster. Vill du ha mer detaljerad information så finns både förköpsinformation och villkor.

Har du kanske bytt bank och vill ändra kontonummer för dragning?

HÄR finns blankett att göra det på.
Du kan sedan ladda upp den till oss via
 Filuppladdning (eller maila in den).

Gäller för Livförsäkring:
Följande förmånstagarförordnande gäller om inte annat anges; I första hand make/maka/ registrerad partner eller sambo, eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar.

Önskar du göra annat förordnande, vänligen fyll i denna blankett och posta till oss.

Avdragsgill i företaget:
Avbrottsförsäkring
Vårdförsäkring (förmånsbeskattas med 60 %)
Företagsförsäkring

Skatteklass K:
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Sjuk-& Olycksfallsförsäkring
Barn-& Ungdomsförsäkringar

Skatteklass P/T (särskild löneskatt):
Sjukinkomstförsäkring
Premiebefrielseförsäkring

Knif Trygghet Forsikring AS, org. Nr. 991 206 825:
Livförsäkring med barnskydd
Olycksfallsförsäkring
Sjuk-& Olycksfallsförsäkring vuxen och barn
Sjukavbrottsförsäkring
Vårdförsäkring vuxen och barn


Utmost PanEurope dac:
Sjukinkomstförsäkring
Premiebefrielse Pension

Båda försäkringsgivarna företräds av Nordeuropa Försäkring AB, org nr 5566326657.

Nedan villkor gäller för personförsäkringen.
Du hittar dem HÄR.

   
J&S 19:10 Gruppförsäkringsvillkor
TJPN 19:10 Sjukinkomst- och premiebefrielseförs.
19:02 AVA Flex

Har du tecknat Vårdförsäkringen så når du vårdplaneringen vardagar mellan kl. 08:00 – 17:00 på 020-43 00 30.

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här.