789.home.70x73.png810.NFC_CMYK_transp.184x75.png


För ditt företag

 

 

I ett företag så finns det många olika saker som kan inträffa. Bland annat brand, inbrott, eller vattenskada. Du kan bli indragen i en rättsprocess eller bli skadeståndsskyldig med mera. Teckna aldrig några avtal, utför uppdrag eller börja leverera innan du har en bra företagsförsäkring!

 

 

Grundpaket företag

 

I Grundpaketet ingår nedan försäkringar. Vissa branscher kräver branschanpassade försäkringar. Några av dessa hittar du här till höger.

 

Egendomsförsäkring

Brand, Vatten, Inbrott, Allrisk, Maskinskada och Rån
Varor, maskinerier inkl datorer och av försäkringstagaren bekostad fast inredning samt leasad, hyrd egendom och skyltar, enligt nedan definition av fullvärde.

Fullvärdesförsäkring för annan egendom än byggnad innebär att - om det i försäkringsbrevet är angivet ett högsta ersättningsbelopp i kombination med fullvärde, gäller samma regler som för förstariskförsäkring
- om det i försäkringsbrevet inte är angivet ett högsta ersättningsbelopp i kombination med fullvärde är av försäkringstagaren meddelat värde premiegrundande. Under förutsättning att försäkringstagaren meddelar rätt uppgifter avseende det premiegrundande värdet, ersätts uppkommen skada intill egendomens fulla värde, dock med beaktande av gällande skadevärderingsregler, ersättningsregler och andra bestämmelser i villkoren samt försäkringshandlingar i övrigt.

 

Belopp: Fullvärde, dock max 1 000 000 kr
Självrisk: 0,1 pbb

Avbrottsförsäkring

Om du råkar ut för en ersättningsbar egendomsskada som medför avbrott i verksamheten får du ersättning för reducerat eller uteblivet täckningsbidrag. Försäkringen ersätter även skäliga extrakostnader i samband med egendomsskadan.
 

Försäkringen ersätter bortfall av täcknings-bidrag till följd av ersättningsbar egendomsskada

Försäkringsmässigt TB dock max
10 000 000 kr
Ansvarstid 12 månader  
vid skada i egen verksamhet Ingår
vid skada hos kund eller leverantör 400 000 kr
vid allriskskada Ingår
Extrakostnader 400 000 kr
Karenstid 24 tim

Skadegörelse

Skadegörelse på förhyrda lokaler

Belopp: 200 000 kr
Självrisk: 0,1 pbb

Transport

Ersätter plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom under transport med egna transportmedel.

Belopp: 40 000 kr
Självrisk: 0,1 pbb

Ansvarsförsäkring

Försäkringen täcker person- eller sakskada om du blir skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringsbolaget hjälper till vid förhandlingar och utreder om du verkligen är skadeståndsskyldig. Vid eventuell rättegång får du hjälp med att föra din talan, och försäkringen täcker också rättegångskostnaderna.

Ersätter skadeståndsskyldighet vid:  
skada på person eller egendom
orsakad i företagets verksamhet
10 000 000 kr/skada
max 20 000 000 kr/år
skada på person eller egendom orsakad av defekter i de produkter
som företaget tillverkar och / eller säljer (produktansvar)
Ingår i ovan belopp
dock max
5 000 000 kr/skada
hyrd lokal/fastighet  
Woldwide exklusive USA/Canada Ingår
Extrakostnader 400 000 kr


Självrisk: 0,1 pbb

Kundolycksfallsförsäkring

Inom lokal där verksamhet bedrivs

Belopp: 400 000 kr
Självrisk: ingen

Krisförsäkring

Ersätter psykologhjälp max 10 behandlingar
Vikarie vid sjukskrivning max 20 000 kr

 

Självrisk: ingen

Rättsskyddsförsäkring

Ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid tviste- och skattemål, Miljö- och Arbetsmiljöbrott

Geografisk omfattning: Norden
Belopp: 5 pbb
Självrisk: 0,2 pbb + 20 % av överskjutande belopp

Överfallsförsäkring

Ersätter personskador genom uppsåtligt våld, riktat mot

försäkringstagaren och dennes
arbetstagare
200 000 kr
vikarie vid sjukskrivning 20 000 kr


Självrisk: ingen

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Geografisk omfattning: Norden
Belopp: 500 000 kr
Självrisk: 0,5 pbb

Tjänstereseförsäkring

För all personal inkl. make/maka/sambo

Gäller hela världen  
Gäller närresor  
Gäller privat resa i samband
med tjänsteresa
 
Invaliditetsgrad 500 000 kr
Dödsfall 250 000 kr

 

Självrisk: ingen 

Branschanpassningar


Arbetar du bland annat som Konsult, IT-tekniker, Bilmekaniker, Restaurang och så vidare behöver du ha vissa branschanpassade försäkringar (som kompletterar Grundpaketet företag).

 

Konsultansvarsförsäkring

Teknisk konsult

Försäkringen avser uteslutande rådgivande verksamhet* av det slag som anges i försäkringsbrevet och gäller försäkringstagaren och i försäkringsbrevet angivna medförsäkrade dotterbolag.

*Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

Geografisk omfattning Norden
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Självrisk 1 pbb

 

IT-konsult

Konsultansvarsförsäkring-Teknisk konsult utökas för att omfatta även ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförandet av tjänst i försäkrad verksamhet.

Geografisk omfattning Norden
Försäkringsbelopp
 

Använder sig försäkrings-
tagaren av standardavtal inom den försäkrades verksamhetsområde är ansvarsbeloppet 2 000 000 kr. 

Saknas standardavtal är
ansvarsbeloppet 1 000 000 kr.

Självrisk

1 pbbRådgivande konsult

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs under försäkringstiden avseende skada som har orsakats under försäkringstiden.

Geografisk omfattning Norden
Försäkringsbelopp
 

Använder sig försäkrings-
tagaren av standardavtal inom den försäkrades verksamhetsområde är ansvarsbeloppet 2 000 000 kr. 

Saknas standardavtal är
ansvarsbeloppet 1 000 000 kr.

Självrisk 0,5 pbb

Restaurang/Café och liknande

Epidemiavbrott
Ersätter förlust av täckningsbidrag vid epidemi
i egen rörelse pga myndigheters ingripande
enligt villkorens punkt 5.3.7. högsta ersättning
är 5 000 000 kr, dock högst den totala årsomsättningen som är angiven i försäkringsbrevet om den är lägre.

Ansvarstid 12 månader
Självrisk 0,2 basbelopp

Kyl och Frysförsäkring
Försäkringen gäller för oförutsedd skada på
kyl- och frysvaror.

Högsta ersättning 2 basbelopp
Självrisk 0,2 basbelopp

Entreprenadförsäkring/Allrisk arbetsområde

Högsta entreprenad 5 000 000 kr
Hjälpmedel 50 000 kr
Befintlig egendom/ROT 1 000 000 kr
Åtkomst och återställande 200 000 kr
Stöld ur transportmedel 50 000 kr
Geografisk omfattning Norden
Självrisk 0,2 pbb
Försäkringsbelopp  

Bilverkstad, ansvar

Försäkringen är utökad till att gälla för skada på omhändertagen egendom, t ex om det fordon du har omhändertagit för reparation blir skadat vid den reparationen. Viktiga undantag och begränsningar: se gällande försäkringsvillkor

Behandlingsskadeförsäkring

Ersättning för behandlingsskada lämnas för kroppsskada på patient* om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av nedan angivna skadehändelser och behandlingsformen är normal för verksamhet inom försäkringstagarens område och inte är undantagen i försäkringsbrevet.

Ersättning lämnas för behandlingsskada, med vilket menas skada orsakad av - undersökning, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av annat möjligt förfarande, som enligt bedömning i efterhand skulle ha tillgodosett behandlingsbehovet på ett mindre riskfyllt sätt - fel hos produkt eller utrustning som används eller hanteras felaktigt vid undersökning, behandling eller liknande åtgärd - felaktig diagnos - olycksfall i samband med undersökning, behandling eller liknande åtgärd.

*Omfattar ej injektion eller laserbehandlingar

Personskada försäkringsbelopp 4 000 000 kr
per skada och försäkringsår

Självrisk 0,2 basbelopp

Patientförsäkring

Patientförsäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt patientskadelagen (1996:799) för personskada som orsakats patient i samband med av försäkringstagaren i Sverige bedriven hälso- och sjukvård.

Exempel på yrkesgrupper som måste ha patientförsäkring

 • Läkare, tandläkare
 • Naprapater
 • Kiropraktorer
 • apotekare, receptarie, audionom, logoped
 • sjukhusfysiker
 • tandläkare i allmän vård, tandläkare med specialistkompetens
 • tandhygienist
 • psykolog, psykoterapeut
 • sjukgymnast
 • kiropraktor
 • arbetsterapeut, ortopedingenjör
 • dietist
 • läkare i allmän vård, läkare med specialistkompetens
 • sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker
 • optiker


Försäkringen omfattar också ersättningsskyldighet för nervskada vid läppbiopsi för diagnostisering av Sjögrens syndrom, ledningsanestesi inför tandbehandling, tand- och käkkirurgi.
 
Patientskadeersättning lämnas inte om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet. 
Patientskadeersättning lämnas inte som orsakats av läkemedel i annat fall än som avser förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar. Försäkringen omfattar ej heller injektion eller laserbehandlingar.
 
Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 gånger basbeloppet.
För varje skadad patient lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger detta basbelopp.

Definition – Basbelopp
Med basbelopp i patientförsäkring avses prisbasbeloppet som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) och som gäller när ersättningen bestäms.
 
Självrisk
Från utgående patientskadeersättning avräknas ett belopp motsvarande 5 procent av basbeloppet.

>> Kan alla branscher försäkras? <<

Vi kan försäkra nästan alla branscher via detta avtal, men kanske inte riktigt alla. Hittar du inte din verksamhet i onlineteckningen, vänligen kontakta oss med en beskrivning av din verksamheten så ska vi försöka ordna ett specialupphandlat erbjudande även för dig.

 

Bra och viktig information


Här nedan hittar du bra och viktigt information om företagsförsäkringen. ​​​​Klicka på nedan för att läsa mer. 

Autogiromedgivande

Har du kanske bytt bank och vill ändra kontonummer för dragning?

 

I inloggat läge kan du också ändra autogirot genom att klicka på Mina försäkringar.

 

Är du inte inloggad så finns blankett att fylla i HÄR.
Du kan sedan ladda upp den till oss via
 Filuppladdning (eller maila in den).

Covid-19 - vad gäller?

Ett förtydligat villkor gäller från 2020-06-05 - Allmänna avtalsbestämmelser N00:5
 

Vad händer om Företaget sätts i karantän?
Försäkringen ersätter avbrott i rörelsen upp till 1 MSEK om Räddningstjänst eller Polis inom ramen för sin myndighetsutövning spärrar av området på grund av att omedelbar fara föreligger för omgivningen. Ingen karens enligt villkoret.

 

Vad gäller om det inte blir någon mässa/event?
Omfattas inte av försäkringen

 

Vad gäller om det blir ett utbrott innan vi åker?
Omfattas inte av försäkringen


Vad händer om det blir ett utbrott när vi är där?
Blir ni sjuka så får ni vård & ersättning för de kostnaderna.  


Om vi hamnar i karantän?
Merkostnader vid förlängd vistelse ersätts inte av försäkringen.

 

Ovan är det som gäller just nu och kan ändras framöver på grund av t ex branschgemensamma överenskommelser eller andra tolkningar av försäkringsvillkoren.

Förköpsinformation

Mycket information om försäkringarna hittar du genom att klicka på respektive försäkring till vänster. Vill du ha mer detaljerad information så finns både förköpsinformation och villkor.

Försäkringsgivare

Gjensidige Forsikring ASA Norge (Gjensidige), svensk filial, org.nr 516407- 0384, en filial till Gjensidige Forsikring ASA, org. nr 995 568 217

Inbrottsskyddsklass

Inbrottsskyddsklass 2 gälla som grundkrav för Storstad (Göteborg, Stockholm Malmö med kranskommuner). Resterande skyddsklass 1.

Bedrivs verksamhet i privata bostaden gäller låskraven för hemförsäkringen även för företagsförsäkringen.

Larm

Har du larm som är kopplat till larmcentral och som löst ut vid inbrott, inbrottsförsök, skadegörelse eller glaskrossning får du din självrisk reducerad med 50% vid skada. Detta är inget du behöver föranmäla.

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här

Självrisk

Vänligen se självriskerna under respektive försäkringsdel.

Vid skada

Vid skada kontakta Sedgwick
E-post: info@se.sedgwick.com
Telefon: 08-411 11 60


Under de 3 första månaderna
Sker det en skada under de förta 3 månaderna (gratisperioden) måste den resterande delen av årspremien betalas in, d v s årspremien minus gratiserbjudande, innan skadereglering påbörjas. 

Villkor

Nedan villkor gäller för företagsförsäkringen. Du hittar dem HÄR.

N00:5 Allmänna avtalsbestämmelser
N09:1 Allrisk och maskinförsäkring
N26:3 Förmögenhetsbrott
N32:2 Kundolycksfall
N33:2 Överfallsförsäkring
N35:2 Krisförsäkring
R10:2 Rättsskyddsförsäkring
R13:1 Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott
T20:2 Tjänstereseförsäkring
I92:1 Inbrottsskydds-klass 2

 

En del branscher har branschanpassade försäkringar. Då gäller även vissa av dessa nedan villkor. På ditt försäkringsbevis framgår gällande villkor.

N22:1 Ansvar Datakonsult
N60:3 Konsultansvar
N23:1 Ansvarsförs. för ren förmögenhetss.
N18:2 Kyl och frysförsäkring
N12:2 Epidemiavbrottsförsäkring
N40:1 Arbetsområde
N41:1 ROT-Entreprenadförsäkring
N43:2 Åtkomstförsäkring för entreprenörer
N31:2 Entreprenadansvarsförsäkring
N19:2 Särskilda best. avseende bilverkstad
N51 Behandlingsskadeförsäkring
J336:6 Patientförsäkring

 

 

 

 

 

 

1029.Rundel-_foretagsforsakring_NY.162x.png

1030.Rundel_-_Personforsakring_NY.162x.png

1031.Rundel_-_Pensionsspar_NY.162x.png

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.162x.png

1034.Rundel_-_kontakta_oss_NY.162x.png