790.home_vit.50x52.png771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

 

Cancerstöd i Vårdförsäkringen

 

 

I Frisörföretagarnas Vårdförsäkring ingår även cancerstöd. Detta är ett komplement till den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid. Det säkrar bästa tänkbara vård för den som drabbas av cancer, oavsett var man bor. Ansvarig för cancerstödet är Alivia Insurance AB. 

 

 

 

 

804.Health_care_391493374.358x.jpg

 

 

 

 

Varför cancerstöd i Vårdförsäkringen?

Den svenska cancervården håller generellt en god kvalitet. Ändå är den inte alltid tillräcklig. Det finns stora skillnader i kvalitet både vad det gäller cancerdiagnos och cancerbehandling. Väntetiderna är alldeles för långa och vägen till rätt behandlingen kan kännas krånglig. Här gör vår vårdsamordnare en stor skillnad genom att hjälpa till att förklara och guida patienten rätt.

 

Cancer är en komplicerad sjukdom, som är svår att diagnostisera och behandla. Därför är en ny och oberoende bedömning, Second Opinion, av stort värde för patienten, men även ett bra stöd för den ansvariga läkaren. 

 

Utvecklingen inom cancerbehandlingar går fort framåt, men det är svårt för den offentliga sjukvården att hålla sig uppdaterade inom alla områden. Med en cancervårdsförsäkring kan man känna sig trygg i att få bästa tänkbara förutsättningar i kampen mot sjukdomen!

 

Produktinformation
Cancerstöd ger kunden tillgång till kunskapen och erfarenheten hos framstående cancerexperter. Det gör att kunden kan vara säker på att få bästa tänkbara förutsättningar vid en cancerdiagnos. Den som ansvarar för Cancerstödet är Alvivia Insurance AB.
 

Vad innebär försäkringen?

Cancerstöd aktiveras av att kunden får en cancerdiagnos från sin läkare inom den offentliga sjukvården. Kunden får då en fristående och oberoende ny medicinsk bedömning av den diagnos och behandlingsplan som ställts av den offentliga sjukvården.

Second Opinion genomförs av framstående svenska och internationella specialister inom cancersjukvård, allt för att kunna ge tillgång till den bästa möjliga och mest uppdaterade kunskapen inom cancervård.

Hur går det till?

Den medicinska bedömningen görs genom att vi begär in journaler och handlingar som rör sjukdomen. Våra specialister analyserar sedan den diagnos och behandlingsplan som du fått för att se att den diagnosen och behandlingsplanen är den mest lämpliga för dig. Analyserna sammanfattas i en skriftlig rapport som patienten har möjlighet att diskutera med sin behandlande läkare med stöd från Alivia.

Alivias Internationella Medicinska Råd som består av framstående internationella cancerspecialister står hela tiden till förfogande för att kunna bistå vård-samordnare och specialister i frågor gällande medicinska bedömningar.

Åtgärder diagnos

Om Alivias specialister anser att sjukdomen behöver undersökas vidare ser vi till att det genomförs ytterligare diagnostik. Det kan vara allt från enklare provtagningar till avancerad teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar, till exempel genetiska tester av tumören och molekylär profilering.

Åtgärder behandling

Om våra specialister kommer fram till att det finns en mer lämplig behandling för cancersjukdomen än den föreslagna, så kommer vi att rekommendera detta. I första hand ska behandlingen genomföras av din behandlande läkare inom offentliga vården, om inte det är möjligt så kommer den att genomföras av en kvalitetssäkrad vårdgivare som Alivia har avtal med i Sverige eller inom EU.

En personlig vårdsamordnare ger trygghet

Förutom en Second Opinion och tillgång till privat vård får du också direkt tillgång till en personlig vårdsamordnare, som stöttar dig i dina kontakter med vården och hjälper dig och dina närstående genom hela processen.

 • Vårdsamordnaren samordnar din vård och bistår i dina kontakter med både den offentliga och privata vården, till exempel läkare, specialister, diagnostikleverantörer och psykologer
   
 • Vårdsamordnaren är en medicinskt utbildad och erfaren person som finns till för patienten vid både medicinska och icke medicinska frågor, till exempel angående sjukdomen och behandlingsprocessen.

Second opinion

Varför en Second opinion?

Cancer är en komplicerad sjukdom där inget fall är det andra likt. Detta kan medföra en osäkerhet i den föreslagna behandlingsplanen. Därför anses att en ny oberoende bedömning – en second opinion – från specialister med expertkunskap är av stort värde för den aktuella patienten men även som ett stöd för den ansvariga läkaren. Det finns ett tydligt samband mellan specialistkompetens och goda medicinska resultat. Du har enligt svensk lag även rätt till en Second Opinion vid livshotande, eller särskilt allvarlig, sjukdom. Begär en remiss från din behandlande läkare. Läs mer om dina rättigheter här.Vad innebär en Second Opinion hos oss?

Patienten skickar in relevanta journalhandlingar till Alivias medicinska enhet, vårdsamordnaren kan bistå patienten i detta arbete. Underlaget analyseras av enheten som identifierar en internationellt erkänd och välrenommerad specialist med relevant kunskap inom just den cancerform som patienten drabbats av. Då tiden är viktig får du din Second Opinion inom 10 dagar från att vi har fått dina handlingar. Vid behov översätter vi till engelska för att underlätta den internationella samverkan.

Efter en genomgång av specialisten skrivs ett utlåtande, dvs en ny och oberoende bedömning om diagnosen och om den föreslagna behandlingsplanen är optimal. Detta utlåtande ska patienten sedan dela med sin behandlande läkare, eftersom det är ett viktigt underlag i den fortsatta behandlingen och vården. Vid behov kan den behandlande läkaren komma i direkt kontakt med specialisten.

 

Skapar trygghet

En Second Opinion handlar självklart om att öka dina möjligheter till en optimal behandling av den sjukdom som drabbat dig. En Second Opinion bidrar även till en ökad trygghet för dig och dina närmaste, och kan vara ett bra stöd för den behandlande läkaren.

 

Det här ingår

 • Skriftlig Second Opinion inom 10 dagar *

 • Utlåtande från erkänd internationell/nationell specialist

 • Fastställande eller bekräftelse på diagnos och om föreslagen behandling stämmer överens med internationella riktlinjer

 • Muntlig genomgång av Second Opinion och patientens frågor med Alivias medicinskt ansvarig


* Gäller från det att Alivia fått tillgång till patientens relevanta journaler (inklusive diagnostik, röntgenbilder, mm)

 

Frågor och svar
Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du inte hittar vad du letar efter kan du även kontakta oss på frisor@soderbergpartners.se alternativt 036-580 15 80.


 

Vad ingår?

 • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling.
 • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen.
 • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar.
 • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige.
 • Resekostnader och logi för patient samt medföljande, vid vård på annan ort.
 • Psykologstöd för patient och närstående.
 • Hjälp i hemmet.

Ingår alla cancerdiagnoser?

Försäkringen täcker samtliga former av cancerdiagnoser som fastställts av en specialistläkare.

Viktiga begränsningar

 • Försäkringen gäller efter en kvalificeringstid om 3 månader efter försäkringens ikraftträdande. För skador som inträffar under kvalificeringstiden utgår ingen ersättning.
 • tidigare cancerdiagnos, eller följder därav som den försäkrade sökt eller fått vård för, eller medicinerats för innan försäkringen börjat gälla
 • cancerdiagnos till följd av en ännu ej avslutad utredning som den försäkrade sökt eller fått vård för, eller medicinerats för innan försäkringen börjat gälla
 • operativa ingrepp för försäkrad som röker, såvida den försäkrade inte har rökstopp sex veckor före operation till sex veckor efter operation, eller från det att operation är bokad om det är i mer närliggande tid

För fullständiga undantag, se gällande försäkringsvillkor. 

Ansvarstid

Ansvarstid per skada är 24 månader efter avslutad akut behandlingstid.

Självrisk

Försäkring gäller med samma självrisk/remisskrav som på din ordinarie Vårdförsäkring, se ditt försäkringsbevis.

Hur gör jag om jag vill anmäla att jag fått en cancerdiagnos?

Om du har Cancerstöd och har fått en cancerdiagnos så ska du alltid kontakta oss så snart som möjligt. Det gör du genom att kontakta oss på telefon 0920-251640.

Processen startar alltid med att du ger Alivia en fullmakt att ta del av dina medicinska handlingar. Vi återkommer sedan till dig och bekräftar att din skada omfattas av försäkringen. Därefter genomförs en Second Opinion, dvs en ny och oberoende medicinsk bedömning av Alivias specialistläkare.

Har Alivia något skydd för mig som patient?

Alivia har tecknat en patientförsäkring som gäller om Alivia genom sitt agerande, råd etc. åsamkat patienten skada enligt patientskadelagen.

Finns det någon statlig insyn och kontroll över Alivias verksamhet?

Ja, Alivia är registrerade vårdgivare i Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och lyder under samma regelverk som t ex offentliga och privata vårdgivare, sjukhus etc. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att rapportera till IVO om vi har medicinska avvikelser.

 

Alivias Internationella Medicinska råd

 

Råd består av flera ledande och erfarna specialister och professorer på cancer och cancervård. Deras kompetens och kunskap inom sina respektive områden gör att vi kan garantera bästa tänkbara förutsättningar för kunder som drabbas av cancer.
 

Professor Roger Henriksson

796.Roger.553x.png

 

 

 

 

 

 

 

Professor Roger Henriksson
Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Roger är professor och överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus. Forskningsområdet har inkluderat såväl patientnära klinisk forskning som experimentell onkologi. Han har bland annat varit prefekt och chef för institutionen för strålningsvetenskaper Umeå universitet, chef för Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland och för Stockholms onkologiska klinik, inkluderande Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset. Under åtta år arbetade han med utveckling av nya cancerläkemedel inom internationell läkemedelsindustri. Roger har författat mer än 400 referee-granskade artiklar som publicerats i internationella medicinska tidskrifter och erhållit ett flertal priser för sitt arbete. Bland tidigare och pågående uppdrag kan nämnas;  vetenskapligt råd för Socialstyrelsen och för TLV (Läkemedelsförmånsnämnden), EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten), ordförande expertrådet cancer i Stockholms läkemedelskommitté, expert Cancerfonden, ordförande ESMO 2020 (CNS tumörer), ordförande i vetenskapliga kommittén och i styrelsen för European Association of Neuro-Oncology. Under många år var han ordförande i svensk onkologisk förening (SOF).

Professor Justin Stebbing

797.Justin.553x.png

 

 

 

 

 

 

 

Professor Justin Stebbing
Ordförande, Alivias Internationella Medicinska Råd

Justin är professor i cancer och onkologi vid Imperial College och Imperial College Healthcare NHS Trust i London, UK. Han har specialistkompetens inom framför allt bröst-, lung- och gastrointestinal-cancer, samt dess behandling med immunterapi. Han har författat mer än 600 referee-granskade artiklar och kapitel som publicerats i internationella medicinska och vetenskapliga tidskrifter. Hans fokus på Imperial är nya cancerterapier och den systemiska hanteringen av patienter med fasta maligniteter, inklusive ett antal nya biomarkörsbaserade metoder, med tonvikt på cirkulerande tumörceller och cellfritt DNA.

Professor John Gribben

798.John.553x.png

 

 

 

 

 

 

Professor John Gribben
Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

John är professor i onkologi vid Barts Cancer Institute, Queen Mary University i London, UK. I 17 år var han verksam vid Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School. Han specialiserar sig på hematologiska cancerformer, inklusive lymfom, leukemier och benmärgstransplantation. Han är författare till mer än 400 referee-granskade artiklar och kapitel som publicerats i internationella medicinska och vetenskapliga tidskrifter och har ett globalt rykte för sitt arbete med att undersöka nya mediciner och cancerbehandlingar. Han tjänstgör nu som ordförande i det Europeiska Hematologiska Förbundet (European Hematology Association).

Professor Heinz-Josef Lenz

799.Heintz.553x.png

 

 

 

 

 

 

Professor Heinz-Josef Lenz
Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Heinz-Josef är professor i gastrointestinal cancer vid University of Southern California i USA. Han fokuserar på ämnen som innefattar reglering av genuttryck som är inblandade i läkemedelsresistens, patienter med hög risk för att utveckla kolorektal cancer och bestämning av cancerframkallande metoder, metoder för tidig upptäckt och bättre övervakning av dessa cancerformer. Han är medlem i bl a American Association for Cancer Research, American Gastroenterology Association och National Society of Genetic Counselors. Heinz-Josef är författare till mer än 300 referee-granskade artiklar och kapitel som publicerats i internationella medicinska och vetenskapliga tidskrifter.

Dr. Tomas Norlindh

800.Tomas.553x.png

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tomas Norlindh
Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Tomas är leg läkare (radiolog) i både Schweiz och Sverige och arbetar sedan 2008 som radiolog vid en rad olika sjukhus och kliniker i Schweiz, bla i Kanton Graubünden, St. Gallen och även i Liechtenstein. I nästan 20 år var han verksam på sjukhuset Limmattal i Zürich, varav mer än 10 år som chefsradiolog. Tomas var tidigare verksam som biträdande överläkare i radiologi vid Skånes Universitetssjukhus.

Dr. Vidar Arnulf

801.Vidar.553x.png

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vidar Arnulf
Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd
Medicinsk Direktör, Alivia Insurance och Alivia Care

Vidar är legitimerad läkare i Norge och jobbade under 30 år som narkosläkare i Norge och Danmark. Han grundade och var fram t o m 2016 medicinskt ansvarig på Vertikal Helse, Norges största privata sjukförsäkringsbolag. Han är även medgrundare av Alivia Swiss Health Management, ett bolag som bistår patienter vid svåra sjukdomar, framför allt cancerpatienter, med samordning och förmedling av vård, tillgång till avancerad diagnostik och ledande internationella specialister.

Vidar har koordinerat privat vård för ca 1000 cancerpatienter inom och utanför Skandinavien.

Patientråd - Carl M Hamilton

802.Carl.553x.png

 

 

 

 

 

 

Carl M Hamilton
Patientråd

Carl fick diagnosen pankreascancer april 2014, genomgick en Whipple-operation och fick kort tid därefter beskedet att diagnosen var fel, rätt diagnos var autoimmun pankreatit. I det läget valde Carl att medverka i att skapa en patientförening för dem som drabbas av cancer i pankreas, lever/galla, magsäck och matstrupen. Genom denna insats skapades Sveriges första patientförening för denna målgrupp – PALEMA. Idag är Carl intresserad av att tillämpa sina erfarenheter genom att stödja medicinska projekt som syftar till förbättrad behandling av cancerdrabbade, med utgångspunkt ifrån patientens behov och det som gagnar patienten.

Patientråd - Tommy Björk

803.Tommy.553x.png

 

 

 

 

 

 

Tommy Björk
Patientråd

Tommy fick diagnosen icke småcellig lungcancer 2004 och genomgick standardbehandling med cytostatika och strålbehandling 2005. Tommy har varit Lungcancerföreningens tidigare ordförande under tio år och representerat föreningen i GLCC – Global Lung Cancer Coalition – under denna tid. I dag är Tommy styrelseledamot i Lungcancer Europa – LuCE – sedan starten för sex år sedan. Han företräder även lungcancerpatienter i Svenska lungcancerregistret, THOR-registret, patientflödesprocessen på NKS och Tankesmedjan Tobaksfakta.