916.AC_CMYK.162x50.png

 

 


Välkommen!

Här hittar du allt som rör Adoptionscentrums barnförsäkring

 

 

Alla barn som adopteras genom Adoptionscentrum omfattas av en Sjuk- & Olycksfallsförsäkring. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan Adoptionscentrum och Söderberg & Partners.

 

 

Omfattning

 

Kollektiv Barnförsäkring

  • Försäkringen gäller i två år, räknat från ankomst till Sverige och överförs till vårdnadshavare på tvåårsdagen efter det att försäkringen börjat gälla. Om vårdnadshavare inte önskar ta över betalningsansvaret för denna gruppförsäkring ska detta meddelas Söderberg & Partners innan den kollektivt tecknade försäkringen upphör att gälla.
     
  • Under de första 6 månaderna som försäkringen varit gällande ersätts endast skador orsakade av olycksfall. Därefter gäller försäkringen även för skador orsakade av sjukdom (se villkor).
     
  • Momentet sjukdom gäller dock från och med när försäkringen varit i kraft minst 6 månader.

Slutålder

Denna försäkring omfattar barn upp till utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år. 

Försäkringsbelopp

I den kollektiva Barnförsäkringen ingår 30 pbb          (1 719 000 kr år 2024).

Möjlighet att utöka till 40 pbb (2 292 000 kr år 2024) eller 50 pbb (2 865 000 kr år 2024) finns. Vänligen fyll i en ansökan samt hälsodeklaration för att ansöka om höjning.

 

Medicinsk invaliditetsgrad Valt försäkringsbelopp
framgår av försäkringsbeviset
Ekonomisk invaliditetsgrad Valt försäkringsbelopp
framgår av försäkringsbeviset


Dessa samordnas ej vilket gör att ersättning kan erhållas ur båda momenten.

Föräldrastöd

Rådgivning av legitimerad socionom, högst 10 tillfällen.

För att nyttja Föräldrastödet, vänligen fyll i en skadeanmälan först. Försäkringsbolaget tar sedan kontakt med er.

Invaliditet

Vid olycksfall gäller invaliditet från det att barnet överlämnats till föräldrarna i sin vård. För att få rätt till ersättning vid sjukdom ska:

  • sjukdom eller av läkare påvisat symtom på sjukdom första gången ha visat sig under försäkringstiden och eller det att försäkringen för barnet har varit i kraft minst sex månader.

Läke- och resekostnader

Ersättning lämnas vid så väl sjukdom som olycksfall, för kostnader p g a nödvändig sjukvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel samt för resor till och från vård och behandling.

Vid ersättning för läkekostnader och resekostnader vid en och samma sjukdom utgår självrisk motsvarande 4 procent av prisbasbeloppet.

Psykiska diagnoser

Denna försäkring har inga undantag för psykiska diagnoser enligt villkor PS218.

(Viktigt att notera är att försäkringen aldrig gäller för redan existerande åkommor innan försäkringen träder i kraft).

Tandskador

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tandskada till följd av olycksfall. Tugg-eller bitskador anses inte som olycksfallsskador.

Kostnaderna ska ha uppkommit inom 10 år från skadetillfället.

Vid ersättning för läkekostnader och resekostnader vid en och samma sjukdom utgår självrisk motsvarande 4 procent av prisbasbeloppet.

Skadade kläder och glasögon

  • Endast olycksfall.
  • Ersätts med högst 25% av pbb, om olycksfallet kräver läkarbehandling.

Dödsfall

Ersättning utbetalas med 1 pbb oberoende av orsaken.

Krisförsäkring

Ersättning lämnas för behandlingskostnader hos psykoterapeut/psykolog, med högst 10 behandlingstillfällen.

Sjukhusvistelse

Ersättning lämnas vid aktiv sjukhusvård eller minst 3 dagars sjukhusvistelse från dag ett med 200 kr per dag högst i 3 år.

Vård i hemmet

200 kr/dag i max 1 år, efter sjukhusvistelse

Rehabiliteringshjälpmedel

Ersättning för rehabiliteringshjälpmedel kan lämnas med högst 3 pbb, om sjukdomen eller olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet.

 

Bra & Viktig information

 

Ansökan

Försäkringsbeloppet kan höjas upp till 40 pbb eller
50 pbb. Vänligen fyll i nedan ansökan med tillhörande hälsodeklaration och sänd in till oss.

Premie är per barn (ej flerbarnspremie)

Försäkringsansökan

Autogiro

För att betala försäkringen via autogiro, vänligen fyll i nedan.

 

Skadeanmälan

Skadeanmälan efter 20180101  

Skadeanmälan innan 20171231 

OBS!
Skriv i "Övrigt-fältet" att försäkringen är via Adoptionscentrum

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här.

Vilka kan försäkras i barnförsäkringen?

Som barn räknas Gruppmedlems (förälder) samtliga barn (även fosterbarn som inte fyllt 22 år vid tecknandet). Gruppmedlems makes/sambos barn om de är stadigvarande bosatta på samma adress som gruppmedlemmen.


Som stadigvarande bosatt räknas även barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Barn som studerar på annan ort anses vara stadigvarande bosatt hos föräldern så länge studierna pågår, dock längst till försäkringens slutålder.

Premie är per barn, ej flerbarnspremie.

 

 

Vid frågor gällande denna barnförsäkring, vänligen kontakta Söderberg & Partners.

gruppforsakring@soderbergpartners.se

036-580 15 80